Deklaracja dostępności

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 15 marzec 2021 Opublikowano
Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-12.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Przybliżając tekst za pomocą wbudowanych rozwiązań aplikacji klienckiej (user agent), tekst nie jest wyświetlany w jednej kolumnie,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie z przyjętą konwencją w kulturze,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Nagłówki stron zostały użyte niepoprawnie,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Etykiety lub instrukcje nie są dostarczane, gdy treść wymaga wprowadzania danych np. do pól formularzy,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
 • Mapy zostały wyłączone spod obowiązywania ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Pluta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 081 886 38 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła posada 4 wejścia do budynku. Główne wejście do szkoły znajduje się przy ul. Polnej. Dwa wejścia umiejscowione są od patio, tj. wejście służbowe oraz wejście do szatni szkolnej. Czwarte wejście jest służbowe i znajduje się przy wewnętrznym parkingu.
 2. Szkoła nie posiada windy. Budynek główny ma 3 korytarze na 3 poziomach, połączone dwiema klatkami schodowymi. Nowsza część ma 3 korytarze na trzech poziomach również połączone dwiema klatkami schodowymi. W budynku znajduje się łącznik z 2 korytarzami na 2 poziomach.
 3. Brak dostosowań pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 4. Przy ogrodzeniu szkoły znajduje się parking z 5 miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
 7. Gdy zachodzi taka potrzeba istnieje możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.