Drugi termin rekrutacji na kursy

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: 30 listopad 2018

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija”,
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, informujemy, że w dniach 17 grudnia 2018 r.– 11 stycznia 2019 r.
będzie prowadzona rekrutacja na kursy (dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów), które będą
odbywały się w Zespole Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.